Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Båndtvang

Hund

Pixabay ©Pixabay

I forhold til spørsmål om ekstraordinær båndtvang til kommunen skriver vi litt om det med båndtvang under. I Sørreisa kommune er det hundeloven og reindriftsloven som gjelder, vi har ingen lokale forskrifter - det gjøres oppmerksom på at informasjonen under kun gjelder inntil lovverket eller forståelsen av denne endres i hht nasjonalt, regionalt og lokalt lovverk eller dommer avsatt i rettsvesenet.

 

Generell båndtvang - i tiden fra og med 1 april til 20 august er det "absolutt båndtvang" dvs at med unntak av enkelte tjeneste/arbeidshunder når de er på jobb/aktiv tjenste, skal alle hunder våre i bånd eller forsvarlig inngjerdet/innestengt. Se §6 i hundeloven

I tillegg i Sørreisa som er reindriftsområde gjør §7 i hundeloven og §§ 65-66 i Reindriftsloven seg gjeldende

§ 7. Særlig om sikring av hund der tamrein beiter
I områder der tamrein lovlig beiter, skal hundeholderen se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet. Reinens eier kan kreve at en hund som uroer rein, blir holdt innestengt mens rein blir flyttet forbi bosted, seter eller hytte. Fylkesmannen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet når hensynet til reindriften tilsier det.
Om ferdsel med hund i område hvor tamrein beiter, gjelder også reindriftsloven § 65.

§ 65.Ferdsel i område hvor rein beiter

De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting.
Fylkesmannen kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres.
 
§ 66.Hunder
Om sikring av hund, opptak av løs hund, avliving av hund, reaksjoner mot hundeholderen mv. gjelder hundeloven.
Hundens eier og besitter plikter en for begge og begge for en å yte erstatning for skade som hunden volder på tamrein og for utgifter og ulemper som påføres reineieren ved at hunden urettmessig jager eller skremmer rein under lovlig opphold eller flytting, uten hensyn til skyld.
 
Reinens beiteområder finner du her. Velg årstidsbeite og velg den årstiden du vil se beitet for.

Utenfor oppmerket område og resten av året er det likevell ikke fritt frem å slippe hund løs eller sette den fra seg på offentlig plass, se følgende hjemler

§3 i hundeloven generelt aktsomhetskrav

§4 i hundeloven alminnelige regler om sikring av hund og vilkår for å la hund være løs

§5 i hundeloven om forbud mot å gå fra bundet hund