Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet har som mål å legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnslivet. Hovedvekten vil være på kvalifisering til arbeid eller utdanning. Norskopplæring med samfunnslære utgjør en sentral del av introduksjonsprogrammet. Sørreisa kommune samarbeider med voksenopplæringen i Lenvik kommune om norskundervisning, samfunnskunnskap, og språkpraksis. Andre samarbeidsløsninger og tiltak i kommunens egen regi kan også være aktuelt.

Målgruppe:

Nyankomne flyktninger over 18 år som er bosatt i Sørreisa kommune.
Kriterier: Pliktmessig deltakelse for voksne over 18 år i introduksjonsprogrammet. Programmet gis i 2 år etter bosetting i Sørreisa kommune.

 

 

Kvalifiseringstilbudet

Baserer seg på individuell kartlegging og utarbeiding av individuell kvalifiseringsplan. Gir tilbud om intensiv opplæring: 37,5 timers kvalifisering i uka. Integrerer språkpraksis i norskopplæringen og gir trening i arbeidsrelatert praksis. Gi trening i arbeidslivets regler.​

Innhold i kvalifiseringstilbudet 

Hvilke kvalifiseringsopplegg som tilbys vil variere etter behovet hos den enkelte flyktning og hvilke avtaler er inngått med samarbeidspartnere som Senter for læring og integrering, arbeidsgivere, kursarrangører og NAV.​

Hovedlinjene i kvalifiseringstilbudet er som følger:

Fase 1 - Norsk med samfunnskunnskap
I startfasen skal norskopplæringen bygges opp med samfunnskunnskap og andre kvalifiserende tiltak som gjør at alle får tilbud om 37,5 timers uke. Flyktningetjenesten og Voksenopplæring samarbeider om tiltaksporteføljen

Fase 2 - Norsk med praksis
Etter å ha nådd et visst nivå i norskopplæringen skal deltakerne kombinere teoretisk norskopplæring i klasserommet med praktisk norsk og språkpraksis på et vanlig arbeidssted. Denne praksisen skal så langt det er mulig være tilpasset den enkelte deltakers bakgrunn, forutsetninger og fremtidige planer. I praksisen skal det være pedagogisk oppfølging og veiledning fra Voksenopplæringen.

Fase 3 - Yrkesretta eller utdanningsretta tiltak
En videre progresjon i introduksjonsprogrammet kan være praksisplass fem dager i uken. Deltakers individuelle plan beskriver hva som kan være relevant praksis.
Utdanningsretta tiltak vil kunne være skolerettete fag på Voksenopplæring: grunnleggende ferdigheter innenfor fagområder, eksamensrettet grunnskoleutdanning eller andre relevante utdanningstiltak knyttet til den enkeltes individuelle plan.

Søknadsprosessen

Søknadsfrist
Henvendelser behandles fortløpende.

Klage
Du kan klage på vedtak om:

  • tildeling av program/stønad
  • vesentlige endringer i planen
  • at programmet stanses
  • godkjennelse av permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.