A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tabellen er sorterbar, klikk på header for å skifte mellom alfabetisk, enhet eller avdeling - klikk deretter på bokstav for å hoppe i tabellen. Pil opp tar deg tilbake til toppen av siden.

Alfabetisk Enhet Avdeling  

A

A A
Akutte forebyggende tiltak Teknisk Miljø
Avløsning ved ferie og fritid Teknisk Landbruk
Avløsning ved sykdom og fødsel mv Teknisk Landbruk

B

B B
Barnehage - Skjema for medisinoversikt Barnehage Barnehage
Barnehageplass for neste barnehageår Barnehage Barnehage
Barnehageplass - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - Veileder Barnehage Barnehage
Byggesaksblanketter Teknisk Byggesak

C

C C

D

D D
Deling etter jordlovens §12 Teknisk Landbruk
Deling etter plan- og bygningsloven Teknisk Byggesak
Dispensasjon for motorferdsel i utmark Servicekontoret Servicekontoret
Dispensasjon fra Veglovens §§29-30 Teknisk å
Drenneringstilskudd Teknisk Landbruk

E

E E
Egenrapport for elgvald  Teknisk Vilt og Fiske
Endring av barnehageplass Barnehage Barnehage
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Teknisk Landbruk
Ettersøkshund - avtale om godkjent ettersøkshund Teknisk Vilt og Fiske

F

F F
Fangst av laks, sjøaure og sjørøye med stong (elvefiske) Teknisk Vilt og Fiske
Foresattes erklæring om våpen - skjema for mindreårige jegere Teknisk Vilt og Fiske

G

G G
Gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling i barnehage Barnehage Barnehage
Gravemelding 
husk evt mal for arbeid på veg der dette vil gjøre seg gjeldende - vedtak om arbeid på kommunale veier - håndbok 301 
Teknisk Byggesak
Grøftetilskudd - Grøfteplan Teknisk Landbruk

H

H H
Henvisning til PP-tjenesten å å

I

I I
Innmelding 1.årstrinn Skole Skole

J

J J
Jordleieavtale (ikke standard skjema) - forslag 1 forslag 2 Teknisk Landbruk
Jordloven - deling etter §12 PDF document ODT document    
Jordloven - omdisponering etter §8    

K

K K
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Teknisk Landbruk
Konsesjon - SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.
Konsesjonsfrihet - SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Teknisk å
Kulturskoleplass å å

L

L L
Landbruksvei Teknisk å
Landbruksvikar Teknisk å
Ledsagerbevis for funksjonshemmede PDF document ODT document Helse  
Leie av kommunal utleiebolig Teknisk å

M

M M
Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Teknisk å
Midlertidig brukstillatelse - pdf Teknisk å
Motorferdsel i utmark - dispensasjon å å

N

N N
Naboerklæring - avstand til nabo Teknisk Byggesak
Nabovarsel - pdf Teknisk Byggesak
Nydyrking Teknisk Landbruk
     

O

O O
Omdisponering etter jordlovens §8    
Omsorgs- og pleietjeneste å å
Oppsigelse av barnehageplass Barnehage Barnehage
Oppmålingsforetning Teknisk Byggesak

P

P P
Parkeringstillatelse å å
Planbestemmelser Teknisk Plan
Plan og bygningsloven - nabovarsel Teknisk Byggesak
Plan og bygningsloven - Søknad om personlig godkjenning Teknisk Byggesak
Pleie- og omsorgstjeneste å å
PP-tjeneste - henvisning å å
Produksjonstilskudd Teknisk Landbruk

Q

Q Q

R

R R
Rapportskjema for påskutt/skadeskutt elg   Teknisk Vilt og Fiske
Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage Barnehage Barnehage
Regionalt Miljøprogram - RMP Teknisk Landbruk

S

S S
Sett elg Teknisk Vilt og Fiske
SFO - søknad om plass Skole SFO
Skadeskutt elg  Teknisk Vilt og Fisk
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende å å
Skogfond Teknisk å
Skole - Innmelding 1 årstrinn  word versjon PDF document ODT document Skole å
Skole - Innmelding av elever til grunnskolen Skole å
Skole - Krav søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap PDF document ODT document Skole å
Skole - nærmere informasjon om barnet/enkel vurdering av barnet før skolestart Skole å
Skole - Skjema for medisinoversikt Skole å
Skole - Skjema for mottak av medisiner fra foresatte/elev til barnehage/skole/SFO Skole å
Skole - Søknad om behovsprøvet norsk PDF document ODT document Skole å
Skole - Søknad om permisjon fra pliktig opplæring Skole å
Skole - Utskriving fra skolen Skole å
Slaktevektskjema elg Teknisk å
Spesielle miljøtiltak - SMIL Teknisk å
Søknad om personlig godkjenning å å

T

T T
Tilskudd til fisketiltak Teknisk å
Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Teknisk å
Tilskudd til prioriterte arter Teknisk å
Tilskudd til utvalgte naturtyper Teknisk å
Tilskudd til vassmiljøtiltak – kalking Teknisk å
Tilskudd til vilttiltak Teknisk Vilt og Fiske

U

U U

V

V V
Viltnemdsmidler Teknisk Vilt og Fiske

W

W W

X

X X

Y

Y Y

Z

Z Z

Æ

Æ Æ

Ø

Ø Ø

Å

Å Å