En del arter og naturtyper får en særlig beskyttelse, denne er hjemlet i §§ 23 og 24 i Naturmangfoldsloven. 

Per august 2013 kjenner man til følgende arter/naturtyper i Sørreisa eller *omeng som har handlingsplan:

  • Slåttemark - Nordliveien
  • *Svarthalespove – observert i Dyrøy

Total oversikt kan finnes på oversikt over handlingsplaner (naturtyper) og oversikt over handlingsplaner (trua arter) hos Direktoratet for Naturforvaltning. 

I tillegg foregår det arbeid med handlingsplaner for en del arter.

Disse planene er ikke vedtatt per august 2013, hvorvidt dette har endret seg i lesende stund kan ses på oversikt over handlingsplaner (naturtyper) og oversikt over handlingsplaner (trua arter), samt under DN-rapporter.
Aktuelt for Sørreisa er Horndykkerbrosjyre av FMTR og Ålegress registrert i Reisavatnet.
I tillegg er følgende registreringer av interesse:
Hortulan observert i Bardu, Hubro registrert i Tranøy, Åkerrikse observert i Lenvik
 

Kartoversikt over artenes utbredelse så langt de er kartlagt kan finnes i
Naturbasen
Utvalgte naturtyper og prioriterte arter
Artsdatabanken database artskart