I utgangspunktet er alle viltarter fredet i Norge, men myndighetene kan åpne for perioder med jakt, felling av arter som gjør skade, og innsamling eller felling til vitenskapelige eller andre særlige formål.

Res. om fredning av kongeørn og havørn hele året

Arter i ferskvann - som for vilt er alle arter av innlandsfisk og anadrome laksefisk fredet i Norge, med mindre myndighetene har åpnet for fiske på de. Ål er fredet i ferskvann og i sjø, også andre arter kan bli helt eller delvis fredet (eks elvemusling og ferskvannskreps).

For fredete planter og vivelløsedyr er til sammen 63 arter varig fredet.
Forskrift om fredning av truede arter - I Sørreisa er vi kjent med at jfr denne forskriften har vi karplanten marisko.