Elgforvaltning

Viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst utgjør det overordnede regelverket i Norge, mens forskrift om hjorteviltforvaltning angir retningslinjene for elgjakt.

Forskrift om hjorteviltforvaltning § 9 stiller krav om at det skal utarbeides en kommunal målsetning for elgforvaltningen. Målsetningen skal fungere som retningslinjer for grunneiere som ønsker å utarbeide en bestandsplan, og den skal blant annet ta hensyn til opplysninger om bestandsutvikling, beitegrunnlag, skader på naturmangfold, landbruk, og omfanget av viltulykker på vei og bane.

Se lenke til Sørreisa kommunes bestandsmål under:

Målsetning for sørreisa 2016-2019.pdf

(Målsetninger for kommende periode er under arbeid) 

Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt og minsteareal i Sørreisa finner du her 

 

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, og fallvilt av utvalgte arter.