Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende
tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms
fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion
Troms/Troms fylke. Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under
støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen

Regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist er 1. september 2018.


Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på
Regionalforvaltning.no. Kommunen og frivillige organisasjoner kan også henvende seg til
den ansvarlige vannområdekoordinator for å få flere opplysninger og veiledning i forhold til
søknadsprosedyren.


Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Harstad, Tranøy, Torsken, Berg,
Lenvik, Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Bardu og Målselv kommuner:
Viktor Lavik, Viktor.Lavik@Lenvik.kommune.no, 480 47 237


Balsfjord, Tromsø, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Karlsøy, Kvænangen og
Skjervøy kommuner:
Jan Arvid Holmgren, Jan.Arvid.Holmgren@Nordreisa.kommune.no, 403 22 000


Kommunen bes om å gjøre denne utlysningen kjent for lokale frivillige organisasjoner og lag
som er interessert og engasjert i vannmiljøet, for eksempel elveeierlag,
naturvernorganisasjoner, utviklingslag m.fl.

Med vennlig hilsen
Gunnar Davidsson, kst. ass. næringssjef  og Matthias Zielke, Seniorrådgiver