Det kan søkes om hel eller halv plass i barnehagene. Etter opptak og i samarbeid med styrer kan barn få tilbud om 40%, 60% og 80% plass, dersom dette lar seg løse praktisk og er økonomisk forsvarlig. Se forøvrig §7 i vedtektene for kommunale barnehager i Sørreisa.

Det skal søkes om plass via vårt digitale søknadsskjema. Trenger du hjelp til utfylling, ta kontakt med servicekontoret.

Sørreisa kommune har ansvar for å oppfylle retten til barnehageplass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på følgende måter::

 1. Barnet får oppfylt sitt primær ønske om barnehageplass
 2. Barnet får oppfylt sitt sekundær ønske om barnehageplass
 3. Barnet får et tilbud om en anna barnehage, men som likevel er i samsvar med barnehagelova §12.a

Opptaksprosessen er samordnet for alle godkjente barnehager i kommunen (Lov om barnehager § 12 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage).

Tildeling av barnehageplasser blir gjort som enkeltvedtak.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.​

Det er en forutsetning at:

 • det er søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptaket
 • barnet er bosatt (har folkeregistrert bostedsadresse) i kommunen seinest innen utgangen av august det året det blir søkt om barnehageplass.

Det gjennomføres ett hovedopptak til ledige barnehageplasser hvert år. Søknadsfristen er 1. mars.

Det kan søkes om barnehageplass utenom ordinært hovedopptak. Ved søknad om barnehageplass utenom ordinært hovedopptak, har ikke søker rett til barnehageplass før ved neste års hovedopptak.

Dette vil også gjelde for::

 • Barn som flytter til kommunen etter tidspunkt for oppstart i barnehage (august)
 • Barn som ikke ønsker plass ved første aktuelle hovedopptak
 • Barn som har takka nei til tildelt barnehageplass
 • Barn som sier opp barnehageplassen sin

Barn som søker barnehageplass utenom ordinært hovedopptak, blir tildelt barnehageplass dersom det er ledig kapasitet. De som ikke får plass fra ønsket tidspunkt, blir satt på ei prioritert venteliste, og får tildelt plass hvis det blir plass ledig.

Barnehageplassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel, fra dato til dato. Plassen disponeres i oppsigelsestiden og det skal betales for plassen i oppsigelsestiden.

Siste frist for oppsigelse i barnehageåret er 31. mars og april regnes som oppsigelsesmåned. Oppsigelser etter 31. mars godtas ikke uten at det foreligger særlige grunner for eksempel ved flytting, sykdom eller ufrivillig bortfall av inntekt.

Etter søknad kan det gis permisjon for et helt eller for et halvt barnehageår, barnehageåret deles ved årsskiftet. Det gis normalt ikke permisjon fra plass før etter at barnet har vært i barnehagen i ett halvt år. Det gis ikke sammenhengende permisjon i mer enn ett år. Permisjon, etter at barnet har vært i barnehagen i ett halvt år, kan gis på følgende kriterier:

 • svangerskapspermisjon
 • midlertidig fraflytting fra kommunen inntil ett år
 • andre viktige velferdsgrunner

Dersom en har hel plass, kan det gis permisjon fra deler av plassen dersom det lar seg løse praktisk og økonomisk.

Heldagsbarnehagene har ei åpningstid på 9 timer 5 dager i uken. Oppvekst- og kulturutvalget fastsetter åpningstiden for den enkelte barnehage etter at samarbeidsutvalget har uttalt seg.

Det avsettes 5 hele dager til kurs og planlegging for personalet i barnehagene. Da er barnehagene stengt.

Søn- og helligdager er barnehagene stengt. Jule- og nyttårsaften er barnehagene stengt. Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 1200.

Barnehagene er stengt to uker om sommeren: uke 29 og 30. Barna skal ha fri fra barnehagen 4 uker i løpet av året. Minimum tre uker skal være sammenhengende. Den 4. ferieuken kan tas ut som enkeltdager og skal varsles minimum en uke i forkant. Kurs- og planleggingsdager, da barnehagen er stengt, regner ikke som feriedager.

Kommunestyret fastsetter betalingssatser for oppholdet.

Søskenmoderasjon i foreldrebetaling er 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og 4. barn. Fra og med 5. barn er det ikke foreldrebetaling. Moderasjon gis bare for søsken med samme bostedsadresse i hht folkeregisteret.

Det gis ikke fradrag i foreldrebetalingen ved fravær. Dette gjelder også ved avvikling av ferie i løpet av barnehageåret. Ved uforutsette hendelser kan det søkes om betalingsfritak. Det må legges fram dokumentasjon.

Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned som kompenserer for barnets 4 uker ferieavvikling. Det gis anledning til kjøp av enkeltdager dersom barnehagen har kapasitet. Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp skriftlig med en måneds varsel.