Barneverntjenesten skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem frem til fylte 18 år. En tilsynsfører skal opprettes for det enkelte barnet og Dyrøy og Sørreisa Barneverntjeneste har stort behov for tilsynspersoner. 

Formålet med tilsynet:
Tilsynsperson skal føre kontroll med at barnet for tilfredsstillende omsorg og oppfølging av fosterhjemmet.

Tilsynspersonen har som sin ene viktige oppgave å følge med og gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt og om forutsetningene for plasseringen føles opp. Dette uavhengig av barneverntjenesten, fosterforeldrene og biologiske foreldres interesser.

Som sin andre viktige oppgave har tilsynspersoner ansvar for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til barneverntjenesten, som har det formelle ansvaret for plasseringen av barnet.

Dine arbeidsoppgaver:
Tilsynsperson skal besøke barnet i eller utenfor fosterhjemmet minimum fire ganger i året.

Barnet skal kunne ta opp med tilsynsperson eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten.

Ved tilsynsbesøk skal det føres enesamtaler med barnet og samtale med fosterforeldrene.

Målgruppe:
Personer som kan være uavhengige støttepersoner for barnet og som ikke har tilknytning til barneverntjenesten, fosterforeldre eller biologiske foreldre fra tidligere.

Kriterier/vilkår:
Du må fremvise politiattest og signere taushetserklæring.
Du kan gjerne ha erfaring fra arbeid og samtale med barn.
Du kan påta deg oppdraget for en lengre periode.
Du må levere rapporter i henhold til fastsatte frister.
Du bør ha sertifikat og tilgang på bil.
Du må ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene.

Ved valg av tilsynsperson skal det særlig legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få tilknytning til.

Lønn:
Som tilsynsperson skriver du oppdragsavtale med den kommunen som har omsorgen for barnet (omsorgskommunen) mens du sender rapporter til Dyrøy og Sørreisa barnevern (tilsynskommunen)

Det vil derfor være satsene gjeldende i omsorgskommunen som er gjeldende for ditt oppdrag.

Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste lønner tilsynsførere etter kommunale satser, kjøregodtgjørelse etter gitte satser. Det vil være en fastsatt sum for dekning av aktiviteter sammen med barnet dersom dette er aktuelt og refunderes om kvittering vedlegges. For hvert besøk lønnes du for faktisk tidsbruk, inntil 4 timer inkl rapportskriving. Kjøring kommer i tillegg.

Annet:
Det vil bli gitt nødvendig opplæring før oppstart av tilsyn. Du som tilsynsfører vil også få veiledning og oppfølging underveis.

Som tilsynsfører får du egen opplæringsmappe fra tjenesten. Rapporter skal fortrinnsvis skrives på data, så maler vil sendes elektronisk til tilsynspersoner.

Spørsmål eller behov for ytterligere informasjon? Kontakt enhetsleder Anne Lise Skadal, på mobil 992 04 912 eller mail: postmottak@sorreisa.kommune.no