Sørreisa kommune har ansvar for å oppfylle retten til barnehageplass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på følgende måter:
 
  1. Barnet får oppfylt første ønsket sitt om barnehageplass
  2. Barnet får oppfylt andre ønsket sitt om barnehageplass
  3. Barnet får et tilbud om en anna barnehage, men som likevel er i samsvar med barnehagelova §12.a
Opptaksprosessen er samordnet for alle godkjente barnehager i kommunen (Lov om barnehager § 12 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage).
 
Tildeling av barnehageplasser blir gjort som enkeltvedtak.
 

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
 
Det er en forutsetning at:
* det er søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptaket
* barnet er bosatt (har bostedsadresse) i kommunen seinest i august det året det blir søkt om barnehageplass.
 

Hovedopptak

Det gjennomføres ett hovedopptak til ledige barnehageplasser hvert år. Søknadsfristen er 1. mars.
 

Søknad om barnehageplass utenom hovedopptak

Det kan søkes om barnehageplass utenom ordinært hovedopptak. Ved søknad om barnehageplass utenom ordinært hovedopptak, har ikke søker rett til barnehageplass før ved neste års hovedopptak.
 
Dette vil også gjelde for:
 
•Barn som flytter til kommunen etter tidspunkt for oppstart i barnehage (august)
•Barn som ikke ønsker plass ved første aktuelle hovedopptak
•Barn som har takka nei til tildelt barnehageplass
•Barn som sier opp barnehageplassen sin
 
Barn som søker barnehageplass utenom ordinært hovedopptak, blir tildelt barnehageplass dersom det er ledig kapasitet. De som ikke får plass fra ønsket tidspunkt, blir satt på ei prioritert venteliste, og får tildelt plass hvis det blir plass ledig.
 

Prioritet ved opptak etter barnehagelova §13

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn som har vedtak etter lov om barnevernstjenesten §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 
Dokumentasjon i form av sakkyndig vurdering og vedtak fra barnevernstjenesten skal ligge ved søknad om barnehageplass.
 
Barn med rett til prioritet ved opptak i barnehage, vil ha fortrinnsrett til barnehageplass uavhengig av hovedopptak.
 

Søknadsskjema om barnehageplass

Det skal søkes om plass via vårt digitale søknadsskjema. Trenger du hjelp til utfylling, ta kontakt med servicekontoret.
 

Vedtekter for kommunale barnehager

vedtektene finner du flere opplysninger om barnehagene og om opptaket som Undervisningsutvalget har vedtatt skal gjelde for kommunale barnehager.