A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tabellen er sorterbar, klikk på header for å skifte mellom alfabetisk, tema eller eier av informasjon (departement, organisasjon, osv) - klikk deretter på bokstav for å hoppe i tabellen. Pil opp tar deg tilbake til toppen av siden.

Kartene er delt inn i følgende tema: Jord- og skogbruk, Miljø- og natur, Reindrift
Mange kartbaser vil i tillegg koble inn andre databaser som er relevant som eksterne kart eller lignende, slik at det er mulig å slå på eks eiendomsgrenser osv.

Alfabetisk Tema Dataeier Beskrivelse  

A

A A  
Artskart Miljø- og natur Artsdatabanken Oversikt over arter i norsk rødliste og fremmede arter. Her kan alle bidra gjennom rapportering i artsobservasjoner

B

B B  

C

C C  

D

D D  

E

E E  

F

F F  

G

G G  
Gårdskart Jord- og skogbruk Nibio Oppslag av landbrukseiendommer, viser en del aktuelle temakart som kan gi informasjon om eiendommen til grunneiere. 

H

H H  

I

I I  

J

J J  

K

K K  
Kilden - Arealinformasjon Jord- og skogbruk Nibio Informasjon om dyrkbar jord, arealressurser, jordsmonn, vegetasjon, landskap, beitelag, skog, historiske kart

Kilden - Reindrift
Reindrift Nibio Administrative grenser, gjerder og anlegg, trekk/flyttleier og oppsamlingsområder, årstidsbeiter, tamreinlag
Kilden - Skogportalen Jord- og skogbruk Nibio Arter i skog, arter utenfor skog, artsgrupper, skogveier, hovedplan vei, bonitet, vegetasjonskart, vernskog, markslag, treslag

Klimatilpasning Miljø og Natur Miljødirektoratet Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning  

L

L L  
Laserdata     Prosjektet nasjonal detaljert høgdemodell skal gi svært detaljerte høgdedata for heile landet. Til saman skal 230.000 kvadratkilometer skannast før høgdemodellen, eller 3D-modellen av Noreg, er komplett i 2022. I tillegg blir ein del eksisterande laserdata av nyare dato og god kvalitet gjenbrukt.  

M

M M  
Miljøstatus kart Miljø og natur Offentlige etater Samling av kart som omhandler miljø fra flere offentlige etater, mer informasjon om tema i kart på Miljøstatus.no Temaene som det er samlet data om i kartbasen er avfall, bergrunn og jord, dyr og planter, energi, ferskvann, friluftsliv, hav og kyst (herunder også olje og gass),  klima, kulturminner, naturområder og arealbruk, polarområdene, samfunn, støy, utslipp og forurensing, europa (luft, natur, vann)

N

N N  
Naturbase Miljø- og natur Miljødirektoratet Arter av nasjonal forv.interesse, utvalgte naturtyper, verneområder, verneplan for vassdrag, naturtyper, korallrev, helhetlig kulturlandskap, friluftsområder, kartlagte friluftsområder, inngrepsfrie naturområder, kulturminner, MiS og skogbruksplan, arealressurser, biografiske regioner, eiendomsinformasjon, fylke og kommunegrenser
NVE Atlas Miljø- og natur NVE Vassdrag, bre, hydrologiske data, vannkraft, vindkraft, nettanlegg, vern, naturfare, sikringstiltak, terreng, naturforvaltning, arealplan

O

O O  

P

P P  

Q

Q Q  

R

R R  

S

S S  
seNorge Miljø- og natur NVE Snø, vær, vann og klima 

T

T T  

U

U U  

V

V V  

W

W W  

X

X X  
xGeo Miljø- og natur NVE Verktøy for beredskap, overvåking, og varsling av flom, jord- og snøskred  

Y

Y Y  

Z

Z Z  

Æ

Æ Æ  

Ø

Ø Ø  

Å

Å Å