Her gjelder dette spesielt

Naturmangfoldsloven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og ivaretar leveområde for prioriterte arter. Enhver har ansvar jfr §6 å utvise aktsomhet og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet.
Alle vedtak som kan berøre naturen skal være vurdert etter naturmangfoldsloven §§8-12.

I tillegg bør man være oppmerksom på 

  • Fremmede arter, utsetting og hold av slike berøres av §6. Særlig viktig her er det å være oppmerksom på svartelistede arter og forhindre spredning av disse dersom man for eksempel bruker slike arter til prydplanter i hage. Det kan finnes mer informasjon om fremmede skadelige arter her, siden inneholder også veiledning for bekjempelse av flere av disse artene (se lenke i høyre meny over relaterte dokumenter under hver enkelt art). Per juli 2012 inneholder listen over fremmede skadelige arter Amerikansk mink, Boersvineblom, Kjempebjørnekjeks, Rynkerose, Sitkagran og Vasspest.
  • Utvalgte prioriterte arter (se meny til venstre)
  • Meldeplikt for jord- og skogbrukstiltak, jfr §§ 54 og 55. Tiltak som berører utvalgte naturtyper og som ikke er søknadspliktige, skal meldes til kommunen, og det skal foreligge tilbakemelding fra kommunen før tiltaket iverksettes.