Naturmangfold kan defineres på mange måter, i forhold til forvaltning vil det allikevel være følgende definisjon som vil gjelde i de fleste tilfeller:

naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning;

Denne definisjonen er nedfelt i Naturmangfoldsloven (NML), en lov som gjør seg gjeldene i alle vedtak som kan påvirke naturmangfoldet – det vil si at det skal fremgå av slike saker at det har vært gjort vurderinger etter NML. Videre har enhver som utfører aktiviteter som kan påvirke naturmangfoldet, aktsomhetsplikt etter loven.

Målet er at naturen forvaltes på en slik måte at dyr og planter som finnes naturlig sikres levedyktige bestander, og at vi ivaretar variasjon av naturtyper, landskap og geologi.

I Sørreisa har vi et særlig ansvar i forhold til arten Jøkelstarr, i tillegg har et utvalg arter og naturmiljøer fått særlig beskyttelse – disse kalles utvalgte arter og naturtyper.