Det kan søkes om tilskudd til tilskudd som innebærer at

A. 

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur og

              fritidsaktiviteter

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Det er offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører som kan søke om slike tiltak.

 

B. 

  • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.

Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:

  • økt aktivitet for målgruppen
  • kunnskap om lavinntektsproblematikk

Det er kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører som kan søke om slike tiltak.

Søkere må sette seg inn i Rundskriv 01/2020 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" og veileder til rundskrivet, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettsider.

 

Søknadsfrister og saksgang

Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og det skal søkes gjennom Bufdirs søknadsportal.

Søknadsfrist til Bufdir: 4. desember 2020

Etter søknadsfristens utløp mottar Sørreisa kommune alle søknader som gjelder vår kommune. Kommunens administrative vurdering og prioritering av søknadene legges frem for politisk behandling, og sendes deretter tilbake til Bufdir for endelig behandling.

 

Knutepunktsfunksjonen

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen skal sørge for at de har en knutepunktsfunksjon.

Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over, og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen. Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner og andre som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Knutepunktsfunksjonen i Sørreisa kommune er lagt til Enhetsleder Kultur og idrett.

 

Veiledning i søknadsprosessen

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med:

Aina Løhre, tlf: 992 04 624,

epost: aina.lohre@sorreisa.kommune.no

 

Ann Kristin Evenstad, tlf: 928 63 876,

 epost: annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no