Herunder forvaltes oppmåling, seksjonering, adresseringmatrikkelføringeiendomsinformasjon

 Oppmåling av eiendom


Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse.


En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

 

En delingssøknad kan kreves av blant annet:
• Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
• Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt
• Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, eventuelt forslag til endring av reguleringsplan) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:
• Nabovarsling må være foretatt 
• Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, slik som krav til vei, vann og avløp
• Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Søknad

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Du må angi hvordan delingen ønskes utført. Du må også legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart. Kommunen sender søknaden til fagmyndigheter i de tilfeller det kreves uttalelser fra disse.
Når det er gitt delingstillatelse kan landmåler kontaktes for å få den godkjente tomta ”gått ut” (avholde oppmålingsforretning).

Les mer om dette i våre tjenestebeskrivelser til høyre.

Priser for tjenesten finner du her.

 


 Adressetildeling

Det er kommunen som tildeler adresser. Den som er registrert eier eller feste, skal informeres og få mulighet til å uttale seg før adressen tildeles.

For sentrumsområdene, samt en del av de tettest bebygde områdene ellers i kommunen, er det vedtatt innføring av vegadresser (husnummer). Flere nye veier vil bli tildelt vegadresser i de nærmeste årene.

Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet, etter at saken har vært ute på høring lokalt i kommunen og Navnekonsulenttjenesten. Adressen skal i hovedsak tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig.

I spredtbygde områder fungerer nummereringen slik at husnummer 90 ligger 900 m fra veiens startpunkt, og husnummer 200 ligger 2 km fra startpunktet.

I Sørreisa kommune tildeles veiens venstre side like nummer (2,4,6 osv.), mens høyre side får ulike nummer (1,3,5 osv.).

 


 Matrikkelføring

Etter gjennomført oppmålingsforretning føres opplysningene inn i matrikkelen. Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har ansvaret for å føre matrikkelen i kommunen.
Matrikkelen sikrer tilgant til viktige eiendomsopplysninger, som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. 

Matrikkelenheter - Matrikkellova §5
Rundskriv om matrikkelforskriften
Mer informasjon om matrikkelen


  Eiendomsinformasjon

Eiendomsinformasjon kan fås ved henvendelse til kommunen, men mye kan også finnes på nettet via se eiendom samt kommunens planregister

Veileder om utleveringsforskriften - om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Mer informasjon om eiendomsinformasjon