Overordnede og konkrete mål for grunnskoleopplæringen i Sørreisa 2016 - 2019

Overordnede mål

  • Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.
  • Alle elever vet hva de skal lære og hva som er forventet av dem faglig og sosialt.
  • Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring.
  • Grunnskolen i Sørreisa skal ha godt kvalifiserte lærere med god faglig og pedagogisk kompetanse.

Konkrete målsettinger 2016-2019

  • Alle lærere skal ha fokus på å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning og i faget engelsk. Elevenes resultater på nasjonale prøver skal være minst like gode som landsgjennomsnittet.
  • Skolene skal ha gode læringsmiljø der elevene trives og opplever mestring.
  • Sørreisa kommune har null-toleranse mot mobbing. Skolene skal derfor jobbe aktivt med forebygging av mobbing. Dette skal blant annet vises gjennom at andelen elever i elevundersøkelsen som svarer at de blir mobbet reduseres.
  • Det skal gjennomføres elevundersøkelse på 1.-10.trinn årlig.
  • Det legges til rette for kompetanseheving gjennom bevilgning av kompetansehevingsmidler i tråd med kommunens kompetansehevingsplan.


Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget  31.08.216 (sak 21/16) og av Kommunestyret 08.09.2016 (sak 59/16).