Vintage pen.jpgSmå og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. Det kan også gis tilskudd til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det gis ikke tilskudd til drift, gjeldssanering eller ferdigstilte prosjekter.

Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet

  • etablererstipend
  • produktutvikling
  • markedsføring
  • investering i utstyr og maskiner

Formannskapet – som utgjør næringsfondsstyret – behandler innkomne søknader og avgjør hvilke prosjekter som skal støttes samt størrelsen på tilskuddet. Prioriterte områder er etablering av nye virksomheter, utviklingsprosjekter for å øke antall arbeidsplasser i enkeltbedrifter, samarbeidsprosjekter mellom bedrifter, samt prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom.

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

Det er utarbeidet eget reglement for det kommunale næringsfondet i Sørreisa. Innkomne søknader behandles fortløpende og blir fremlagt for formannskapet/ næringsfondsstyret på nærmeste tilgjengelige møte. Klikk på postlister i menyen øverst for å se når det neste møtet i formannskapet er planlagt.

For å søke næringsfondet, benytter du følgende lenke: www.regionforvaltning.no. Registrer deg som bruker, og legg inn søknad i henhold til veiledningen. Husk å klikke av for om du søker regionale eller kommunale næringsfondsmidler.

Skulle du ha noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med næringsrådgiver i kommunen, som vil kunne veilede deg gjennom prosessen.