Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og er som hovedregel et midlertidig botilbud på tre år.

Utleieboliger kan tildeles husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Søker må ha oppholdstillatelse i Norge, og ha vært bosatt i Sørreisa kommune de siste seks månedene. Ordningen med kommunale boliger er sterkt behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år, den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning. Tildeling av boliger avhenger av hvor mange boliger som er ledig på tidspunktet søknaden behandles.

Søknadsskjema for kommunal bolig får du ved å henvende deg til Servicekontoret på kommunehuset eller laste ned søknadsskjemaet her.. Du må dokumentere alle opplysninger som du oppgir i søknaden. Om mulig må du også dokumentere hva du har gjort for å skaffe deg bolig på egen hånd.​.

Botiden i kommunale utleieboliger er som standard tre år. Dersom tilbudet om bolig er gitt som del av et behandlingsopplegg, vil tilbudet om bolig bortfalle når behandlingsopplegget avsluttes. Når botidens utløp nærmer seg, vil du i god tid få en skriftlig påminnelse om dette. Du har også muligheter til å søke om å få botida forlenget. Dersom du søker om forlenget botid må alle opplysninger som ønskes lagt til grunn, dokumenteres på vanlig måte.

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på det vanlige søknadsskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden. Du kan også få det ved å henvende deg til Servicekontoret på kommunehuset.

 av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på det vanlige søknadsskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden. Du kan også få det ved å henvende deg til Servicetorget på kommunehuset.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Sørreisa kommune disponerer 37 utleieboliger

  • 18 boliger med ett soverom
  • 11 boliger med to soverom
  • 2 boliger med tre soverom
  • 4 boliger med fire soverom
  • 2 hybler


Depositumsbeløpet for en kommunal bolig er på 15 000,-. Dersom du får tildelt en kommunal bolig og du ikke har mulighet til å betale depositumet kan du søke NAV om kommunal garanti for hele depositumsbeløpet.