Formålet med individuell plan og koordinator er å

  • sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 1.

Rollen som koordinator skal ivaretas av en ansatt som kjenner tjenestemottaker, og skal sikre en samordning av de ulike tjenestetilbud, samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om vedkommende takker nei til individuell plan.

Søknadsskjema for individuell plan kan lastes ned her.