Ikrafttredelse og kunngjøring:
Denne forskrift trer i kraft 1.september 2017. Kommunens og skolens reglement for orden og oppførsel gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skolestart. Dette ansvaret påhviler rektor. Reglementet skal være tilgjengelig på kommunens/skolens nettside.
Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, hvilke tiltak som skal iverksettes og rutiner for saksbehandling ved brudd på reglene. Ordensreglementet gjelder i skoletiden, det vil si i den tiden barna/ungdommene er elever. Det vil innebære både timer og friminutt, aktiviteter som skoleturer o.l.
Ordensreglene gjelder også på skoleveien/skolebuss og på turer og ekskursjoner i regi av skolen.

Regler for orden og oppførsel
Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.
Det betyr at elevene:
• skal vise hensyn og respekt for andre
• skal vise respekt for undervisningen og beskjeder fra de voksne
• skal møte presis til timer og avtaler
• skal gjøre skolearbeidet til avtalt tid
• skal ha med seg nødvendig utstyr
• skal gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig
• skal ta godt vare på skolebygningen, skolebøker og annet undervisningsmateriell
• skal følge skolens regler i bruk av pc, mobiltelefon og annet multimedieutstyr
• skal være på skolens område i skoletiden, hvis ikke annen tillatelse er gitt
• skal ikke medbringe farlige gjenstander til skolen
• skal ikke bruke tobakk, snus eller andre rusmidler

Ting som ikke er tillatt (listen er ikke uttømmende):
• mobbing
• banning
• lydopptak, fotografering eller filming av elever eller ansatte uten deres tillatelse.
• slåssing (også lekeslåssing) og forstyrrelse av andres lek
• ugyldig fravær
• juks
• oppbevaring og bruk av tobakk, snus eller andre rusmidler.
• medbrakte farlige gjenstander (også fyrverkeri og kinaputter).
• godteri (med mindre det er gitt særskilt tillatelse)

Tiltak/sanksjoner
Sanksjonene skal stå i forhold til bruddet på ordensreglene. Tiltakene bør komme så nær
regelbruddet i tid som mulig.


Mulige sanksjoner mot brudd på ordensreglementet:
• Muntlig/skriftlig advarsel fra ansatte.
• Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor.
• Erstatningsansvar for skader påført skolens bygning og eiendeler kan bli pålagt i
særlige tilfeller.
• Inndragelse av mobiltelefon, annet multimedieutstyr og andre gjenstander i skoletida.
• Ved mobbing skal egen tiltaksplan følges, jfr. skolens handlingsplan mot mobbing.
• Bortvisning fra gruppe for resten av arbeidsøkta.
• Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.
• Bortvisning fra skolen i inntil 3 dager (på ungdomstrinnet).
• Nedsatt karakter i orden og oppførsel på ungdomstrinnet.
• Midlertidig eller permanent overføring til annen skole.
• Anmeldelse av straffbare forhold.


Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til at det
ilegges nye sanksjoner.


Foresatte for elever på 1. – 7. årstrinn skal varsles før vedtak om bortvisning for resten av
dagen iverksettes, jfr. § 9A-11 i opplæringslova.


Elever på 8.-10. trinn kan vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Foresatte skal ha
skriftlig melding om vedtaket jamfør forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.

Saksbehandling
Før det blir tatt avgjørelse om sanksjonering, f.eks. om bortvisning, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. opplæringsloven § 9A-10, 3. ledd. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer sanksjoner, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen om sanksjonering.

De mest alvorlige sanksjonene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.

Avgjørelse om bortvisning for en eller flere dager, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III–VI gjelder.

Vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget 30.08.17
Arkivsak: 17/416