Formannskapet har fem medlemmer:

Navn Parti Telefon E-post

Jan-Eirik Nordahl, ordfører

Ap 97517103 jan-eirik.nordahl@sorreisa.kommune.no
May Tove Grytnes, varaordfører AP 95064367 may-tove@komopp.no
Ole Edvin Langaune Sp 41371659 ole@langaune.net
Hanne Fredriksen Saml  99313535  hannfre@online.no
Jørn Lindbøl Saml  90206940  jorn.lindbol@online.no

 

Jfr. For øvrig kommunelovens § 8: Alle hovedutvalg bør være representert i formannskapet, og partiene skal vektlegge dette ved valg av hovedutvalg.

Ordfører har  innstillingsrett.

Arbeidsoppgaver:

Innstille til kommunestyret i store og viktige økonomisaker og i større plan- og miljøsaker, jfr KL § 8.

Avgjøre nærings- og miljøsaker etter retningslinjer gitt av kommunestyret, herunder være styre for næringsfondet. Tilsetting i etatsjefstillinger.

Godkjenne forhandlingsresultater i henhold til Hovedtariffavtalens kap 5, samt behandle og avgjøre evt. saker om lederlønninger.

Godkjenne forhandlingsresultater vedr. bl.a grunnkjøp innenfor de gitte budsjetter.

I hastesaker kan formannskapet fatte vedtak, jfr KL § 13. Slike vedtak skal refereres i første kommunestyremøte.

Formannskapet er klagenemnd i hht forvaltningsloven, jfr pkt 3.6. Klagenemnda skal være ankeinstans for enkeltvedtak (saker), Jfr. Forvaltningslovens §28, som er fattet av utvalg opprettet med utgangspunkt i Kommuneloven og hvor ikke særlov har særskilte ankebestemmelser.