Det er følgende hovedutvalg:

  • Helse- og sosialutvalg (HSU)
  • Oppvekst- og kulturutvalg (OKU)
  • Teknisk- og arealutvalg (TAU)

I menyen til venstre kan du se hvem som er i de ulike utvalgene, ved å velge aktuelt utvalg.

Følgene prinsipper skal legges til grunn for hovedutvalgene i Sørreisa kommune:

  • Hovedprinsippene som er lagt til grunn for all politisk virksomhet i Sørreisa skal også gjelde for hovedutvalgene.
  • Hovedutvalgene velges av kommunestyret, og skal ha 5 medlemmer.
  • Hovedutvalgene har innstillingsrett til kommunestyret i saker innenfor sitt respektive område.
  • I medhold av kommuneloven § 10 har kommunestyret gitt hovedutvalgene myndighet til å treffe avgjørelser i saker som angår de respektive hovedutvalgs naturlige ansvarsområder, og som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. Kommunestyret skal likevel behandle og avgjøre saker som gjelder flere rammeområder og saker som gjelder nye tiltak av betydning eller betydelig utvidelse av eksisterende tiltak.