Etter melding fra Cominor vedrørende trafikksikkerhetsmessige utfordringer på ovennevnte strekning ble det initiert en befaring av skoleveien. Representant fra Cominor, Sørreisa kommune v/Teknisk etat og Troms fylkestrafikk møtte til befaring. Cominor pekte på flere stopp med trafikksikkerhetsmessige utfordringer, både av hensynet til myke trafikanter og av hensyn til materiell.

 

Flere av punktene på strekningen vil vi ta med oss i det videre arbeidet, eksempelvis gjelder dette bedring av holdeplasser, skilting av busstopp og lignende. Det ble imidlertid besluttet at man i første omgang setter i verk 3 tiltak som umiddelbart vil bedre trafikksikkerheten for våre små. Disse er:

 

Sørreisa vask og søm

Det vil ikke bli foretatt stopp ved Sørreisa vask og søm i Vikaveien. Dette er i utgangspunktet ikke er en godkjent holdeplass for buss. Elever som tidligere har hatt avstigning her henvises til å gå av på nærmeste holdeplass som er ved det gamle herredshuset eller ved Rema 1000 i sentrum.

 

Kryss mellom Bonhaugveien og Borgveien

I dag står elever i krysset i Bonhaugveien/Borgveien. Det er svært ugunstig å tilknytte av- og påstigning til veikryss og det er på det meste 12 elever tilknyttet dette stoppet. TFT henstiller til at elevene stiger på fra avkjøringen til Solborgveien i påvente av holdeplassutbedringer i området.

 

Bakkejordveien

For reise fra Skøelv mot Sørreisa har det vært praksis med påstigning i Bakkejordkrysset i Bakkejordvika. Dette er ikke en godkjent holdeplass og vurderes som særdeles utfordrende siden dette er midt i et godt trafikert veikryss. Elevene henstilles til å stige på ved godkjent holdeplass Ramberg.

 

Vi registrerer at det for enkelte elever vil medføre lengre avstand til holdeplass, men understreker at alle elevene er innenfor de krav som fastsettes i skoleskyssreglementet for maksimal gangavstand. Troms fylkestrafikk håper at barn og foresatte har forståelse for våre sjåførers vurderinger og at man stiller seg positiv til tiltak som iverksettes for å bedre våre barns sikkerhet langs skoleveiene i Sørreisa.

 

Tiltakene vil settes i verk fra og med mandag 31. oktober.

 

 

Vennlig hilsen

 

Silje-Charina Skog

Kommunikasjonsrådgiver

Troms fylkestrafikk

Mob. 93813008