Områdereguleringsplan for Sørreisa sentrum ble startet opp ved flere anledninger, men har avventet føringer i arealplanen for prioriteringer for boligbebyggelse og sentrumsavgrensing. Siden behovet for avklaringer i sentrum er presserende har sentrumsplanen senere blitt prioritert foran rullering av arealdelen.

Områdeplanen viderefører aktuelle planer, og opphever eksisterende planer som anses som utdatert. På denne måten får Sørreisa en oppdatert områdeplan, som gjenspeiler kommunens behov og ønsker for utvikling.

Dokumenter i saken: 

  • Sørreisa sentrum - områdestabilitet geoteknisk vurdering 1
  • Befaringsrapport kulturseksjonen, Troms og Finnmark Fylkeskommune 2
  • Enkel sentrumsanalyse for Sørreisa sentrum 3
  • Innspill til områderegulering Sørreisa sentrum Troms og Finnmark Fylkeskommune 4
  • Områderegulering Sørreisa sentrum - merknadsvurdering etter varsel om oppstart 5
  • Reguleringsbestemmelser og retningslinjer områderegulering Sørreisa sentrum 6
  • Planprogram for områderegulering Sørreisa sentrum 7
  • ROS-analyse områdeplan for Sørreisa sentrum 8
  • Basiskart Sørreisa sentrum 9
  • Planbestemmelser og retningslinjer 10