Sørreisa VII.jpg

 

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmetjenesten skal være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitet, og brukerne skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i eget hjem så lenge som de ønsker det.

Tjenesten yter hjemmesykepleie og praktisk bistand. I tillegg betjenes trygghetsalarmer.

Tjenesten er døgnbemannet.
All tildeling av tjenester fattes ut fra en individuell behovsvurdering i dialog med tjenestemottaker.
 
Les mer om hjemmehjelp og hjemmesykepleie i tjenestebeskrivelsene.