Frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina, kan nå søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) tilskuddsordning om midler.

Se https://www.imdi.no/tilskudd/ekstraordinar-tilleggsutlysning-tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner/

Søknadsfristen er 20. mai.

Midlene skal brukes til nasjonale og lokale tiltak og aktiviteter som fremmer integrering. Målgruppen er flyktninger fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i asylmottak og nylig bosatte innbyggere i kommuner.

Informasjon om arbeidet med integrering finnes på webinar; https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/webinar-om-idrettens-oppfolging-av-flyktninger/