Personforsikring (ulykke)                                                                    

Kommunen er pliktig til å tegne ulykkesforsikring for skolebarn etter lov om opplæring

  • Skoleelevene er også omfattet av Lov om Folketrygd, kap. 13 om yrkesskadeforsikring

  • Elevene er forsikret i skoletida og på aktiviteter som skjer i skolens regi. Lov om yrkesskade gjelder fra barnet går på skolebussen, mens de er på skolens område i skoletida og fram til de går av bussen på sin hjemme-holdeplass.

  • Forsikringer gjelder også på skoleturer/ekskursjoner når barna er på SFO

  • Elevene er også ulykkesforsikret på direkte vei til og fra skolen (Den vanlige skoleveien)

  • Kommunen har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for barn hos DNB. Forsikringssummen er 5G ved 100 % varig medisinsk invaliditet etter ulykke. Ved ulykkesskade som medfører dødsfall, 1G.

  • Utgifter som ikke dekkes av NAV, kan dekkes med inntil 0,25 G av forsikringsselskapet. Egenandel hos forsikringsselskapet kr. 500.

Dersom det skulle oppstå skader på elevene i forhold til liv og helse, vil foreldre/foresatte bli kontaktet så raskt som mulig. I slike situasjoner må skolen fylle ut nødvendige skademeldingsskjemaer i samarbeid med foresatte.

Det er viktig at kommunens rutiner for personskader følges. Den kan leses her.

Erstatning ved skade og tap av private eiendeler 

Når det gjelder skade og tyveri av klær, utstyr og annet som elevene har med seg på skolen, finnes det ingen kommunale forsikringsordninger som kan brukes for å dekke dette tapet. Det vi kun unntaksvis være aktuelt at skolen kan bidra til å dekke eventuelle tap.

Briller 

I de tilfeller der briller blir ødelagt i undervisningstimer, kan skolen dekke deler av kostnadene etter nærmere avtale. (Inntil kr. 1000) Det er en forutsetning av at skaden skjer i en undervisningstime eller i andre situasjoner der elevene er under ledelse av en av skolens personale i skoletida. Skade som skjer i friminutt vil som regel ikke bli dekket.

Elever med øyesykdom vil i noen tilfeller kunne få dekket utgifter til briller via Helfo. Se informasjon på www.helfo.no

Sportsutstyr  

I de tilfeller der skolen arrangerer aktiviteter med ski, kjelker, sykler o.a. og elevene får beskjed om å ta med seg utstyr hjemmefra, er det ingen spesielle kommunale forsikrings- eller erstatningsordninger som dekker eventuelle tap eller skade på slikt utstyr. Dette gjelder også i forhold til transport med skolebuss. Slikt utstyr kan være dekket av familiens hjemforsikring.

Erstatningsansvar 

Elever som påfører andre eller skolen skade og er erstatningspliktig i hht. Lov om skadeserstatning; Vi anbefaler at foreldrene tar kontakt med forsikringsselskapet der de har sin Hjem-forsikring, hvis det blir nødvendig.