Personforsikring (ulykke)

Kommunen er pliktig til å tegne ulykkesforsikring for barnehagebarn etter lov om opplæring.

  • Barnehagebarn er ulykkesforsikret i barnehagen og på aktiviteter som skjer i barnehagens regi.

  • Forsikringer gjelder også på turer /ekskursjoner og på direkte vei til og fra barnehagen.

  • Kommunen har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for barn hos DNB. Forsikringssummen er 5G ved 100 % varig medisinsk invaliditet etter ulykke. Ved ulykkesskade som medfører dødsfall, 1G.

  • Behandling dekkes med inntil 0,25 G av forsikringsselskapet. Egenandel er kr. 500.

Dersom det skulle oppstå skader på barnet i forhold til liv og helse, vil foreldre/foresatte bli kontaktet så raskt som mulig. I slike situasjoner må barnehagen fylle ut nødvendige skademeldingsskjema i samarbeid med foresatte.

Det er viktig at kommunens rutiner for personskader følges. Den kan leses her.

Erstatning ved skade og tap av private eiendeler  

Når det gjelder skade eller tyveri av klær, utstyr og annet som barna har med seg i barnehagen, finnes det ingen kommunale forsikringsordninger som kan brukes for å dekke dette tapet.  

Briller 

Kommunen har ingen forsikring som dekker skade på briller. Det kan søkes støtte fra NAV, hvis barnet bruker briller som følge av en øyesykdom. For mer informasjon: http://www.helfo.no/

Sportsutstyr  

I de tilfeller der barnehagen arrangerer aktiviteter med ski, kjelker, sykler o.a. og barna får beskjed om å ta med seg utstyr hjemmefra, er det ingen spesielle kommunale forsikrings- eller erstatningsordninger som dekker eventuelle tap eller skade på slikt utstyr. Slikt utstyr kan være dekket av familiens hjemforsikring.

Erstatningsansvar 

Barn som påfører andre eller barnehagen skade, og er erstatningspliktig i hht. Lov om skadeserstatning; Vi anbefaler at foreldrene tar kontakt med forsikringsselskapet der de har sin Hjem-forsikring, hvis det blir nødvendig.