Statistikk

Bosetting:

Flyktningetjenesten har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Sørreisa kommune. Dette innebærer tett samarbeid mellom IMDI, aktuelle mottak, og berørte etater i kommunen.

Sentrale oppgaver i denne fasen vil være;
- Etablering og oppfølging i bolig
- Iverksetting av introduksjonsprogrammet for personer over 18 år
- Veiledning kunnskap om lokalmiljøet, økonomisikring
- Bistå flyktningene til å bli selvgående og økonomisk selvstendig

Målgruppe:

Flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge.
Kriterier: Bosetting skjer etter anmodning fra IMDI. Flyktninger tas imot hele året eller frem til årets kvote i henhold til kommunestyrets vedtak er oppfylt.

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet har som mål å legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnslivet. Hovedvekten vil være på kvalifisering til arbeid eller utdanning. Norskopplæring med samfunnslære utgjør en sentral del av introduksjonsprogrammet. Sørreisa kommune samarbeider med voksenopplæringen i Lenvik kommune om norskundervisning, samfunnskunnskap, og språkpraksis. Andre samarbeidsløsninger og tiltak i kommunens egen regi kan også være aktuelt.

Målgruppe:

Nyankomne flyktninger over 18 år som er bosatt i Sørreisa kommune.
Kriterier: Pliktmessig deltakelse for voksne over 18 år i introduksjonsprogrammet. Programmet gis i 2 år etter bosetting i Sørreisa kommune.

Kvalifiseringstilbudet
Baserer seg på individuell kartlegging og utarbeiding av individuell kvalifiseringsplan. Gir tilbud om intensiv opplæring: 37,5 timers kvalifisering i uka. Integrerer språkpraksis i norskopplæringen og gir trening i arbeidsrelatert praksis. Gi trening i arbeidslivets regler.

Innhold i kvalifiseringstilbudet
Hvilke kvalifiseringsopplegg som tilbys vil variere etter behovet hos den enkelte flyktning og hvilke avtaler er inngått med samarbeidspartnere som Senter for læring og integrering, arbeidsgivere, kursarrangører og NAV.

Hovedlinjene i kvalifiseringstilbudet er som følger:

Fase 1 - Norsk med samfunnskunnskap
I startfasen skal norskopplæringen bygges opp med samfunnskunnskap og andre kvalifiserende tiltak som gjør at alle får tilbud om 37,5 timers uke. Flyktningetjenesten og Voksenopplæring samarbeider om tiltaksporteføljen

Fase 2 - Norsk med praksis
Etter å ha nådd et visst nivå i norskopplæringen skal deltakerne kombinere teoretisk norskopplæring i klasserommet med praktisk norsk og språkpraksis på et vanlig arbeidssted. Denne praksisen skal så langt det er mulig være tilpasset den enkelte deltakers bakgrunn, forutsetninger og fremtidige planer. I praksisen skal det være pedagogisk oppfølging og veiledning fra Voksenopplæringen.

Fase 3 - Yrkesretta eller utdanningsretta tiltak
En videre progresjon i introduksjonsprogrammet kan være praksisplass fem dager i uken. Deltakers individuelle plan beskriver hva som kan være relevant praksis.
Utdanningsretta tiltak vil kunne være skolerettete fag på Voksenopplæring: grunnleggende ferdigheter innenfor fagområder, eksamensrettet grunnskoleutdanning eller andre relevante utdanningstiltak knyttet til den enkeltes individuelle plan.

Søknadsprosessen

Søknadsfrist
Henvendelser behandles fortløpende.

Klage
Du kan klage på vedtak om:

  • tildeling av program/stønad
  • vesentlige endringer i planen
  • at programmet stanses
  • godkjennelse av permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Lover og retningslinjer

Bosetting:

Flyktningetjenesten har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Sørreisa kommune. Dette innebærer tett samarbeid mellom IMDI, aktuelle mottak, og berørte etater i kommunen.

Sentrale oppgaver i denne fasen vil være;
- Etablering og oppfølging i bolig
- Iverksetting av introduksjonsprogrammet for personer over 18 år
- Veiledning kunnskap om lokalmiljøet, økonomisikring
- Bistå flyktningene til å bli selvgående og økonomisk selvstendig

Målgruppe:

Flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge.
Kriterier: Bosetting skjer etter anmodning fra IMDI. Flyktninger tas imot hele året eller frem til årets kvote i henhold til kommunestyrets vedtak er oppfylt.

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet har som mål å legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnslivet. Hovedvekten vil være på kvalifisering til arbeid eller utdanning. Norskopplæring med samfunnslære utgjør en sentral del av introduksjonsprogrammet. Sørreisa kommune samarbeider med voksenopplæringen i Lenvik kommune om norskundervisning, samfunnskunnskap, og språkpraksis. Andre samarbeidsløsninger og tiltak i kommunens egen regi kan også være aktuelt.

Målgruppe:

Nyankomne flyktninger over 18 år som er bosatt i Sørreisa kommune.
Kriterier: Pliktmessig deltakelse for voksne over 18 år i introduksjonsprogrammet. Programmet gis i 2 år etter bosetting i Sørreisa kommune.

Kvalifiseringstilbudet
Baserer seg på individuell kartlegging og utarbeiding av individuell kvalifiseringsplan. Gir tilbud om intensiv opplæring: 37,5 timers kvalifisering i uka. Integrerer språkpraksis i norskopplæringen og gir trening i arbeidsrelatert praksis. Gi trening i arbeidslivets regler.

Innhold i kvalifiseringstilbudet
Hvilke kvalifiseringsopplegg som tilbys vil variere etter behovet hos den enkelte flyktning og hvilke avtaler er inngått med samarbeidspartnere som Senter for læring og integrering, arbeidsgivere, kursarrangører og NAV.

Hovedlinjene i kvalifiseringstilbudet er som følger:

Fase 1 - Norsk med samfunnskunnskap
I startfasen skal norskopplæringen bygges opp med samfunnskunnskap og andre kvalifiserende tiltak som gjør at alle får tilbud om 37,5 timers uke. Flyktningetjenesten og Voksenopplæring samarbeider om tiltaksporteføljen

Fase 2 - Norsk med praksis
Etter å ha nådd et visst nivå i norskopplæringen skal deltakerne kombinere teoretisk norskopplæring i klasserommet med praktisk norsk og språkpraksis på et vanlig arbeidssted. Denne praksisen skal så langt det er mulig være tilpasset den enkelte deltakers bakgrunn, forutsetninger og fremtidige planer. I praksisen skal det være pedagogisk oppfølging og veiledning fra Voksenopplæringen.

Fase 3 - Yrkesretta eller utdanningsretta tiltak
En videre progresjon i introduksjonsprogrammet kan være praksisplass fem dager i uken. Deltakers individuelle plan beskriver hva som kan være relevant praksis.
Utdanningsretta tiltak vil kunne være skolerettete fag på Voksenopplæring: grunnleggende ferdigheter innenfor fagområder, eksamensrettet grunnskoleutdanning eller andre relevante utdanningstiltak knyttet til den enkeltes individuelle plan.

Søknadsprosessen

Søknadsfrist
Henvendelser behandles fortløpende.

Klage
Du kan klage på vedtak om:

  • tildeling av program/stønad
  • vesentlige endringer i planen
  • at programmet stanses
  • godkjennelse av permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Lover og retningslinjer

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogrammet.