Sørreisa kommune er vertskap for felles barneverntjeneste for kommunene Dyrøy og Sørreisa.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.Vi samarbeider i de fleste saker med foreldrene, helsesøster, barnehage, skole, PPT eller BUP.

Disse kan i hovedtrekk listes opp i følgende punkter:

•Råd og veiledning til foreldre som er i en vanskelig situasjon
•Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
•Om nødvendig sette inn omsorgstiltak utenfor hjemmet

 

Meldinger til barneverntjenesten

Barnevernet undersøker meldinger fra offentlige instanser eller privatpersoner, når de omhandler barn og ungdom som kan ha det vanskelig.

Det er ofte foreldrene selv som tar kontakt og ber om hjelp til seg selv og/eller til barna sine. Barneverntjenesten undersøkelser og kan eventuelt gå inn med tiltak også i disse sakene.

Undersøkelsen kan ende med at saken blir henlagt eller at familien får ulike hjelpetiltak. Barnevernet er pliktig til å vurdere og eventuelt prøve ulike hjelpetiltak før eventuell omsorgsovertakelse blir iverksatt.

 

Når bør du ta kontakt med barneverntjenesten 

Dersom du er usikker på om du bør melde en sak til barneverntjenesten, kan du ta kontakt med oss for å diskutere saken anonymt. Det vil si at du ikke forteller navnene på foreldrene eller barna som din bekymring gjelder.

 

Denne listen er ikke uttømmende, men her eksempler på bekymringer som bør meldes til barneverntjenesten:

  • Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
  • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
  • Når et barn forteller at det ikke har det bra sammen med sine omsorgspersoner
  • Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har rusproblemer
  • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har psykiske problemer
  • Når barnets omsorgspersoner har utfordringer knyttet til oppdragelse og grensesetting av barnet sitt
  • Når du som barnets omsorgspersoner er sterkt bekymret for barnet

 

De vanligste hjelpetiltakene er:

•Råd og veiledning
•Støttekontakt eller leksehjelp
•Besøksfamilie/avlastning til ett eller flere av barna
•Barnehageplass
•Økonomisk støtte til ulike formål som kommer barna til gode
•Miljøarbeider i hjemmet
 

Tiltak utenfor hjemmet

Dersom ikke hjelpetiltak fører fram, eller at barna lever under slike forhold at hjelpetiltak ikke anses som et alternativ, kan barneverntjenesten igangsette tiltak utenfor hjemmet.

Fylkesnemnda avgjør, med eller uten samtykke fra foreldrene, om omsorgen for barna skal overføres til barneverntjenesten. Dersom omsorgen overføres, er følgende plasseringstiltak aktuelle:

•Barne- eller ungdomshjem                                                                                                                                    logo fosterhjem
•Fosterhjem
•Andre institusjoner som kollektiv eller skoler                                        

 

Vakttelefon for fosterforeldre

Vakttelefonen er ment som en beredskap i nødssituasjoner utenom vanlig arbeidstid. En nødssituasjon kan være en akutt problemstillinger som oppstår i forhold til fosterbarnet, som dødsfall i nær familie, vold eller akutt sykdom. Veiledningen vil være av en slik karakter at fosterforeldre kan stå i den aktuelle situasjonen, til påfølgende arbeidsdag, hvor dere kan få bistand fra det kommunale barnevern eller tilhørende fosterhjemstjeneste.

Telefonnummeret du skal ringe hvis du opplever en akutt krise: 466 15 900

 

Alarmtelefon for barn og unge - tlf 116 111

Den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon som er åpen når kontorene til barneverntjenesten er stengt. Det er mange gode grunner for å etablere en Alarmtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:logo  116111

•alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de er i krise
•116 111 er gratis
•alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
•også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen

 

Les mer om barnevernfeltet:

      

Kontakt oss:

Sørreisa kommune

Telefon:  77 87 50 00                                                               

Dyrøy kommune

Telefon:  77 18 92 27

Barnevernleder:    Arijana Hadri

Telefon:  465 46 798