Basis Geodata

Administrative enheter
Digitale ortofoto
DTM 10 Terrengmodell (UTM33)
Dybdedata
Dyrkbar jord
FKB-Arealbruk
FKB-BygnAnlegg
FKB-Bygning
FKB-Høydekurve
FKB-Ledning
FKB-Naturinfo
FKB-Tekst1000
FKB-Tekst5000
FKB-Tiltak
FKB-TraktorvegSti
FKB-Vann
FKB-Veg
Matrikkelen - Adresse
Matrikkelen - Bygningspunkt
Matrikkelen - Eiendomskart

Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister
N20 Bygning
N20 Kartdata
N250 Kartdata
N5 Kartdata
N50 Kartdata
Navn fra Sentralt Stedsnavnregister (SSR)
Sjøkart raster

 

 

Befolkning

Arealbruk
Befolkning på rutenett 1000 m
Befolkning på rutenett 250 m
Tettsteder

 

Energi

Nettanlegg
Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd

 

Forurensing

Forurenset grunn
Støysoner Avinors lufthavner
Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt

 

Friluftsliv

Statlig sikra friluftslivsområder
Tur- og friluftsruter

 

Geologi

Bergrettigheter
Grunnvannsborehull
Grus og pukk
Løsmasser
Marin grense
Mineralressurser
Mulighet for marin leire
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)
Radon aktsomhet

 

Kulturminner

Kulturminner - Enkeltminner
Kulturminner - Freda bygninger
Kulturminner - Lokaliteter
Kulturminner - SEFRAK-bygninger
Kulturminner - Sikringssoner

 

Kyst og fiskeri

Akvakultur - lokaliteter
Ankringsområder
Fiskeplasser - redskap
Gyteområder
Låssettingsplasser

Landbruk

Arealressurskart - AR50 - Arealtyper
FKB-AR5
Jordsmonn - Jordkvalitet
Reindrift - Beitehage
Reindrift - Flyttlei
Reindrift - Oppsamlingsområde
Reindrift - Reinbeitedistrikt
Reindrift - Reindriftsanlegg
Reindrift - Trekklei
Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite
Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite
Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite
Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite
Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite
Vegetasjon - Beite for sau - Egnethet
Vegetasjon - Beite for sau - Utforming
Vegetasjon - Beite for storfe - Egnethet
Vegetasjon - Beite for storfe - Utforming
Vegetasjon - Hovedtyper
Vegetasjon - Naturtyper
Vegetasjon - Vegetasjonstyper
Vernskog

 

Natur

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Artskart - funn av arter
Utvalgte naturtyper
Vannforekomster
Verneplan for vassdrag
Viktige naturtyper
Viltområdekart

 

Plan

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Samferdsel

Hovedled og Biled
Hovedled og Biled, arealavgrensning
Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner
Trafikkmengde
Trafikkulykker
Vbase