Diverse:

Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark 

Søknad om støtte fra næringsfondet

Søknad om parkeringstillatelse

Kultur og idrett

Søknad om plass i kulturskolen

Helse

Søknad pleie- og omsorgstjeneste

Barnehage

Søknadsskjema for barnehageår 2016/17

Søknadskjema for barnehageår 2015/16

Oppsigelse/endring av barnehageplass

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Skole

 Innmelding 1. årstrinn

Søknad om plass i SFO

Henvisning til PP-tjenesten PDF document ODT document

Søknad om permisjon fra pliktig opplæring (en dag - to uker)

Utskriving fra grunnskolen (ved mer enn to uker fravær fra skolen

Søknad / Krav om norskopplæring i 300/600 timer for utledninger PDF document ODT document

Søknad om behovsprøvd norskopplæring for utlendinger

Søknad om fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap PDF document ODT document

Byggesaker:

Blanketter for byggesak fra Norges byggstandardiseringsråd (ekstern lenke)

Nabovarsel (pdf)

Erklæring - avtand til kommunal veg, dispensasjon fra vegloven (pdf)

Naboerklæring - avstand til nabo (pdf)

Søknad om personlig godkjenning (pdf)

Gravemelding / -tillatelse (pdf)

Eiendom og areal:

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 984 (ekstern lenke)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (ekstern lenke)

Krav om sammenføying av eiendommer (ekstern lenke)

Jord, skog og kulturlandskap:

Søknad om spesielle miljøtiltak i landbruket (ekstern lenke)

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (ekstern lenke)

Utbetaling fra skogfond og tilskudd til skogkultur (ekstern lenke)