Sørreisa brannvesen

Sørreisa Brannvesen er et deltidsbrannvesen bestående av en styrke på 20 personer.
Brannstasjon ligger på Øyordneset, 1 km fra Sørreisa sentrum.

Brannsjefen og brannmesteren som er felles for Sørreisa og Dyrøy, har kontor på kommunehuset i Sørreisa sentrum.


I tillegg til den ordinære brann- og redningsberedskapen har brannvesenet oppgaver som:

  • Oljevern IUA
  • Feiing
  • Forebyggende brannvern og tilsyn
  • Informasjon og veiledning
  • Førstehjelp


Brann- & beredskapssjef: Tor Ivar Olsen, tlf 992 04 836, e-post:  tor.olsen@sorreisa.kommune.no

Brannmester:

Sørreisa og Dyrøy feiertjeneste

Sørreisa og Dyrøy kommune har felles feiertjeneste.
Feiing utføres årlig i perioden april-november. Det blir gitt varsel til husstandene før feiing gjennomføres.

I feiertjenesten inngår kontroll av piper og ildsteder.

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing.

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Feiegebyret betales via de kommunale avgiftene, og gebyret dekker feiing etter behov, samt tilsyn minst hvert 4. år og inspeksjon av ildsted og piper samt informasjon. Gebyret er hjemlet i brann- og eksplosjonsloven. Det er kommunestyret som fastsetter gebyret. Avgiften skal betales dersom det finnes ovn tilknyttet pipe.
Fritak innvilges hvis det ikke er montert ildsted/fyringsanlegg i boligen. Kontroll utføres av brannmester.
 


Feier: Odd Magne Olsen, tlf 46875626
odd-magne.olsen@sorreisa.kommune.no