I barnehagen får barna utvikle seg gjennom frie og tilrettelagte aktiviteter. Her skal vi i samarbeid med foreldrene bidra til å gi barna et etisk verdigrunnlag. Barnehagen bygger sin verdiformidling på fellesverdier i samfunnet som de aller fleste kan enes om. Dette er verdier som toleranse, respekt, nestekjærlighet og solidaritet.

Spørsmål om barnehagetilbudet kan rettes direkte til styrer i hver barnehage, eller til servicekontoret.

Barn Ka du trur.jpg

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. "

(Barnehagelovens §1 Formålet)

 

Informasjon om redusert foredrebetaling og gratis kjernetid

Har du lav inntekt?

Da kan du søke om redusert foreldrebetaling for barnehageplass og/eller gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer. Her finner du informasjon om kommunens moderasjonsordninger.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år.

Hva menes med husholdning?

Med husholdning menes familien hvor barnet bor ifølge folkeregisteret Hva menes med samlet personinntekt?

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hvordan søke?

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Skjemaet fins på kommunens hjemmeside, og fås ved henvendelse til Servicekontoret, og i den enkelte barnehage. Dette gjelder også de som har barn i private barnehager.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Hva med de som ikke har en selvangivelse?

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må opplyse om at de som søker kan legge ved annen dokumentasjon dersom de mangler selvangivelse, og hva dette skal være. Kommunen må foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

Dette gjelder både for ordningen med reduksjon og ordningen med gratis kjernetid.

Eksempel på dokumentasjon:

For arbeidstaker:

  • Kopi av siste måneds lønnsslipp.
  • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer.
  • Dokumentasjon på ulønnet permisjon.

For selvstendig næringsdrivende:

  • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt.
  • Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen.

For arbeidsledige:

  • Kopi av siste utbetaling fra Nav.

For studenter:

  • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass.
  • Dokumentasjon på overgangsstønad.

For sosialklienter / flyktninger:

  • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad.
  • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningetjenesten.

Dokumentasjon på denne type inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned.

Hva om det skjer endring i inntekten?

Søker kan legge fram ny dokumentasjon ved vesentlig og varig endring i inntekt eller stort inntektstap i husholdningen. Det samme gjelder om det skjer endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Inntil søknad og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir betalingssatsen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt og behandlet, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadskjema finner du her!

For mer info hos Udir https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/