Viltnemda i kommunen besluttet den 20/02-17 at de skulle be om innspill til datoer for elgjakt i ny jakttidsforskrift, for å vurdere behovet for å søke om innskrenking av denne.

 

I ny jakttidsforskrift er det gitt mulighet for fylkeskommunen å innskrenke jakttid for elg dersom utøvelsen av jakten er til hinder for annen utmarksbruk. Dette gjelder reindrift og friluftsaktiviteter, herunder småviltjakt.

 

Ny jakttid for elg er i utgangspunktet 25 september til 23 desember.
Innskrenking kan skje som følger utsette starten til 5 oktober, fremskynde slutten til 30 november eller 31 oktober.

 

Lenke til forskrift – retningslinje til forskriften ligger under forskriften på samme side.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106

 

Innspill må være kommunen i hende innen 15 mars og merkes med saksnr 17/215