Statens vegvesen og Troms fylkeskommune legger i samarbeid med Sørreisa kommune et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i perioden 5. oktober til 17. november 2017. Planen er tilgjengelig på nettsidene www.vegvesen.no/vegprosjekter og www.sorreisa.kommune og ligger også ute på Finnsnes trafikkstasjon og kommune-huset i Sørreisa, samt i planregisteret (kartdel - tekstdel).

Formålet med planen er å legge til rette for å etablere gang- og sykkelveg langs fv. 86 mellom Grunnreis og Elvelund. Strekninga er 800 meter, og vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Djupvåg og Hemmingsjorda.

Statens vegvesen arrangerer et åpent møte for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål 18. oktober 2017 kl. 18 på kommunehuset i Sørreisa.

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftlig innen 17. november 2017. Send merknadene til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tone Hugstmyr Woie på telefon 77 61 76 30 og 901 77 312 eller e-post tone.hugstmyr-woie@vegvesen.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Vedlegg: